نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی اوانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی اوان با مساحتی حدود 490 کیلومتر مربع و مختصات جغرافیایی 47° ,57'  تا 48° ,11' طول شرقی و 32° ,12' تا 32° ,29' عرض شمالی واقع در شمال غرب استان خوزستان و از جمله دشت های حوضه غربی رود کرخه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی از مطالعات انجام گرفته، تعیین شکل و ابعاد آبخوان و چگونگی ارتباط آن با سایر منابع آبی، تعیین تعداد و ویژگی های لایه های مختلف، آب زیرزمینی و وضعیت ارتباطی آنان مشخص نمودن ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان، عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی، منابع تغذیه و راه های تخلیه مخزن، بیلان آب زیرزمینی و هیدروکلیماتولوژی، امکانات منابع آب زیرزمینی از لحاظ توسعه بهره برداری، محل های پیشنهادی مناسب توسعه بهره برداری، محدودیت های منبع از نظر کیفی و کمی و در نهایت تشکیل پایگاه اطلاعاتی GIS بود. تشکیل پایگاه GIS برای کمک به مدیریت به روز و بهینه منابع آب، شناسایی پارامترهای هواشناسی، اقلیمی و هیدرولوژی منطقه و تعیین بیلان آب سطحی، تعیین شکل و ابعاد سفره آب زیرزمینی و ارتباط آن با منابع مجاور تعداد و مشخصات لایه های مختلف آب زیرزمینی و وضعیت ارتباط بین آن ها، ضرایب هیدرودینامیکی منبع آب زیرزمینی، شناسایی عوامل موثر در کیفیت آب زیرزمینی، منابع تغدیه و راه های تخلیه مخزن، تهیه بیلان هیدروکلیماتولوژی و تعیین امکانات منبع آب زیرزمینی و سطحی از نظر توسعه بهره برداری، پیشنهاد محل های مناسب توسعه بهره برداری و تعیین آثار آن و مشخص کردن محدودیت های منابع آبی از نظر کمی و کیفی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):