نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبیه سازی زهکشی از محیط اشباع در شرایط تغییر سطح آب در نزدیکی دیواره تونلهای افقی به کمک Modflowگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: هیدروژئولوژی

پژوهشگران: 
اسدیان فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی

خروجی طرح: 

ارائه طرحنامه برای ارائه نتایج در طرح های آب و فاضلاب، راه و مترو، سد و... .


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

برآورد جریان آب نشتی به داخل تونل ها در شرایطی که تغییرات سطح ایستابی در نزدیکی دیواره تونل صورت گیرد با چالش های زیادی مواجه می شود. بیشتر روش های آنالیتیک در شرایط مرزی اشاره شده قادر به محاسبه جریان نبوده یا از دقت بسیار کمی برخوردارند. در این طرح پژوهشی به منظور استفاده از ساده ترین کد موجود برای به دست آوردن دقیق ترین نتیجه، برآورد جریان آب نشتی به داخل تونل های افقی در شرایط بروز تغییرات ایستابی در مجاورت دیواره تونل، از کد MODFLOW و بسته های نرم افزاری موجود آن استفاده شده است و نتایج حاصل با برآوردهای حاصل از حل تقریبی معادلات حاکم و مطالعات موردی مقایسه شده است. دقت روش به کار گرفته شده کاربردی بودن نتایج را در تونل ها و قنوات تایید می نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):