نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدل ریاضی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از GISگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

محدوده مطالعاتی بهبهان با مساحتی حدود 1324 کیلومترمربع و مختصات جغرافیایی 30° ,16' تا 31° ,00 عرض شمالی و 50° ,00 تا 50° ,30' طول شرقی در بخش جنوب شرقی استان خوزستان واقع شده است. مدل تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان در چند فصل به شرح زیر انجام گرفته است:
1- بررسی مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی دشت بهبهان و تکمیل آن
2- تهیه مدل مفهومی محدوده مورد مطالعه به صورت نقشه های دوبعدی مقاطع عرضی و نمودارهای شماتیک سه بعدی
3- تعیین معادله دیفرانسیلی هیدرولیک آبخوان، روش حل معادله و تهیه آن، انتخاب کد کامپیوتری صحت سنجی شده مناسب
4- واسنجی و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مدل
5- صحت سنجی مدل
6- ارائه و ارزیابی نتایج مدل
7- تلفیق مطالعات آب های سطحی و زیرزمینی
نتایج حاصل از اقدامات فوق به شرح ذیل است:
1- تعیین توزیع ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان
2- ارائه بیلان آب زیرزمینی محدوده در دوره های هیدرولوژیکی مختلف خشک و مرطوب
3- تعیین پتانسیل سفره از نظر ذخیره سازی، برداشت و غیره در دوره های هیدرولوژیکی
4- مشخص نمودن پتانسیل های بهره برداری مجاز به لحاظ کمی و کیفی و تعیین محل های مناسب بهره برداری از آب های زیرزمینی
5- ارائه برنامه های مختلف بهره برداری بر روی مدل به منظور پیشنهاد برنامه مناسب بهره برداری
6- پیش بینی آثار اجرای طرح های مختلف سدسازی، تغذیه مصنوعی و ساخت زهکش ها بر میزان ذخیره آبخوان
7- پیشنهاد روش ها و اقدامات لازم برای انجام مدیریت صحیح بهره برداری از آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):