نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه مقررات و قوانین مالکیت معنوی ـ بررسی و تدوین قاعده تقسیم بررسی مدل های مشارکت و تقسیم سود در قراردادهای تحقیقاتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: حقوق

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

موضوع مالکیت فکری و حقوق مالکیت فکری از موضوعات استراتژیک در حوزه های علمی و تحقیقاتی می باشد که در صورت اجرایی شدن می تواند ضمن سالم سازی روندهای اجرایی و حفظ حقوق معنوی و مادی صاحبان فکر و اندیشه از یک سو و سازمان ها و نهادهای ذیربط و سرمایه گذاران از سوی دیگر زمینه های رشد و شکوفایی را در سطوح خرد، میانی و کلان فراهم نماید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق تنظیم پیش نویس آیین نامه نحوه بهره برداری از مالکیت فکری و تقسیم منافع حاصل ازآنها در جهاد دانشگاهی می باشد.
امروزه بحث مالکیت فکری از جمله موضوعات مهم در محافل حقوقی و اقتصادی می باشدکه به دنبال تجاری سازی دانش فنی به این جایگاه رسیده است. در این طرح پژوهشی سعی در آن شد تا با بررسی مدل های مربوط به تقسیم منافع حاصل از دانش فنی و رویه های حاکم در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی خارج از کشور و همچنین با ملاحظه قواعد عمومی، قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیش نویس آیین نامه نحوه بهره برداری از مالکیت فکری و تقسیم منافع حاصل از آنها در جهاددانشگاهی تنظیم گردد.
جهاددانشگاهی واحد تهران به عنوان نهادی علمی، تحقیقاتی با درک اهمیت و ضرورت موضوع با چشم اندازی روشن به منظور حمایت از حقوق سازمانی و نیز حقوق صاحبان ایده و فکر، بسترسازی جهت بروز خلاقیت و آفرینش های علمی و فنی و همچنین بهره مندی از منافع مادی موضوعات مرتبط پیش نویس آیین نامه نحوه بهره برداری از مالکیت های فکری و تقسیم منافع حاصل از آنها در جهاددانشگاهی را به عنوان یکی از حلقه های متعدد در موضوع مالکیت فکری تهیه نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):