نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی خاک های استان کرمانشاه جهت تهیه آجر مرغوبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
جوشقانی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

به منظور شناسائی خاک های مناسب جهت تهیه آجر مرغوب، مطالعات اولیه از میدان های رسی استان کرمانشاه انجام شد، سپس از کلیه مناطق تعیین شده در عمق های مختلف و با فواصل معین، نمونه تهیه گردید. نمونه های جمع آوری شده به کمک روش های موجود تحت آزمایش های شیمیایی، فیزیکی و استحکام قرار گرفته و برخی کاتیون ها و آنیون ها در خاک، شناسایی و تعیین مقدار شدند.
از نمونه های جمع آوری شده، آجرهایی تهیه و پخت گردید و سپس آزمایش های مختلفی روی نمونه ها انجام و نتایج آن جهت بهره برداری به کارفرما ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):