نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گفتار خصوصی و خلاقیتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم شناختی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در تعدیل نظریه ویگوتسکی مورد استفاده قرار گیرد و عوامل دیگر موثر بر خلاقیت را مدنظر قرار دهد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه انواع گفتار خصوصی (گفتار خصوصی نامربوط به تکلیف، گفتار خصوصی مربوط به تکلیف اما غیرتسهیل گر، گفتار خصوصی تقویتی / مقابله ای و گفتار خصوصی راه حلی) با خلاقیت و همچنین مقایسه دختران و پسران در مولفه های گفتار خصوصی و خلاقیت بوده است.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه مورد بررسی در این پژوهش کودکان پیش دبستانی مهدکودک های خصوصی شهر تهران بودند که از بین آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی تعداد 120 نفر آزمودنی دختر و پسر انتخاب گردیده است.
یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین خلاقیت با هیچ یک از مقوله های گفتار خصوصی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین بین نمرات دختران و پسران در گفتار خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته های این پژوهش تفاوت معنادار نمرات خلاقیت در دختران و پسران است که طبق بررسی های این پژوهش نمرات پسران در 3 فعالیت از 4 فعالیت آزمون تورنس نسبت به دختران بالاتر بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):