نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثربخشی خانواده سالمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

تحقیق یاد شده با هدف سنجش اثربخشی آموزش های خانواده به مقایسه احتمال طلاق در دو گروه زوج های آموزش دیده از سوی شهرداری تهران و زوج های آموزش ندیده پرداخته است. روش تحقیق از نوع آزمایش و دارای گروه آزمایش و کنترل بود و حجم نمونه 200 نفر و ابزار تحقیق یک مقیاس استاندارد به نام سنجش احتمال طلاق (MII) بود.
یافته های تحقیق نشان داد که میزان احتمال طلاق در زوج هایی که از سوی شهرداری تهران آموزش دیده بودند در مقایسه با زوج هایی که آموزش ندیده بودند (گروه کنترل) کمتر بود به عبارتی آموزش های ارائه شده به زوج های اثربخش بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):