نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصاد شهری و روستایی استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج و پیشنهادات طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

اقتصاد شهر و روستا، به عنوان یک مجموعه، از اجزایی تشکیل شده که ضمن ارتباط با هم، بر یکدیگر تاثیر می گذارند. از آنجا که کارکرد هر شهر یا روستا به عنوان یک عرصه از فعالیت اقتصادی را نوع و نحوه ارتباطی که بین عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد تعیین می کند، اهداف این تحقیق بررسی ویژگی شاغلین، تولیدات عمده، زمین و مسکن، نظام مدیریت و خدمت رسانی، شبکه های دسترسی، نظام مالکیت و... (عناصر تشکیل دهنده اقتصاد شهر و روستا) بوده است.
به همین منظور با استفاده از آمار و اطلاعات موجود، در خصوص اقتصاد شهری به تحلیل اشتغال، مسکن، حمل و نقل، بازار و مراکز خرید، خدمات، مدیریت شهری، کارکردهای روستایی و هزینه درآمد خانوارها پرداخته شده و در خصوص اقتصاد روستایی به تحلیل نظام زمین داری، تحلیل سیر تحولات اقتصادی، فن آوری و ... در نظام و روابط تولید، اشتغال، مسکن، نظام خدمت رسانی، کارکردهای شهری، هزینه درآمد خانوارها و مدیریت روستایی پرداخته شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):