نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفی ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف شهر تبریزگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت مجلد و الکترونیکی به کارفرما ارائه و مقاله آن در فصلنامه فرهنگی و پژوهشی نامه فرهنگ استان آذربایجان شرقی به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف این پژوهش، مطالعه کیفی ویژگی های فرهنگی شهر تبریز بوده است. با توجه به عنوان تحقیق و بنا به ضرورت از روش تحقیق کیفی از نوع پدیدار شناسی استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بحث گروهی متمرکز (Focus group discussion) و با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از سه طبقه بالا، متوسط و پایین شهر تبریز در فاصله سنی 64ـ15 سال به عنوان شرکت کننده برای بحث در جلسات دعوت گردید. که در کل 70 نفر در جلسات بحث گروهی شرکت نمودند. بر اساس ملاک اشباع در دهمین جلسه، جلسه ها اتمام یافت. از آنجایی که محتویات جلسات در نوارها ثبت و ضبط می گردید، نوارها پیاده سازی شده و مقوله بندی و استخراج درون مایه انجام شد و نتایج آن عبارتند از: 1ـ کنترل اجتماعی خانواده در حوزه فرهنگ در شهر تبریز قوی است. 2ـ انتقال فرهنگی و ویژگی های فرهنگ از طریق رسانه ها و مهاجرت افراد دیگر به این شهر شکل می گیرد. 3ـ نیازهای فرهنگی شهروندان تبریزی با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی سریع در حال تغییر می باشد. 4ـ هویت قومی به خصوص در حوزه زبان ترکی (آذری) مشهود است و به نوعی افت قابل ملاحظه در آن مشاهده می شود. 5ـ هویت دینی مردم تبریز در رفتارهای دینی قابل ملاحظه می باشد ولی بیشتر در سطح شعار و ظواهر به آن عمل می گردد و رفتارهای عملی دینی در حال تضعیف شدن است و جای آنها را ظاهرسازی پر می کند. 6ـ سنتز فرهنگی (کریوله شدن فرهنگی) همانند شهرهای دیگر ایران در کلان شهر تبریز نیز در حال وقوع است. 7ـ رضایتمندی شهروندان تبریزی از وضعیت فرهنگی تبریز در سطح خیلی پایینی قرار دارد. 8ـ شهروندان تبریزی بیشترین تهدید برای افت فرهنگی و تضعیف زبان، ادبیات و فرهنگ آذربایجانی به ویژه فرهنگ و زبان تبریزی را ناشی از عملکرد ضعیف صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و مسوولان و مدیران فرهنگی استان احساس می کنند و معتقدند که دولت مرکزی و مسوولان استانی عملکرد مطلوبی در این زمینه ندارند و روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت فرهنگی استان در این زمینه هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):