نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارتقا صنایع دستی و توانمندسازی شاغلان آن در سکونت گاههای غیر رسمی تبریز از محل اعتبارات بانک جهانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و تحویل گزارشات مربوط به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در طرح اجرا شده توسط جهاددانشگاهی تلاش شده است که این تفکرها به نوعی هم راستایی سوق داده شود تا امکان بهره گیری مناسب تر از نتایج مربوطه فراهم شود. هرچند مشکلاتی نیز در مسیر اجرای طرح فراهم شده است اما به نظر در ادامه مسیر باید به گونه ای متفاوت این امر انجام شود. باید توجه داشت توانمندسازی به عنوان یک مفهوم عملیاتی دارای ابعاد اجتماعی گسترده ای است که به دلیل عدم توجه به روش ها و کارکردهای آن هم در مجموعه های شهری و هم در سایر مراکز مرتبط کشور به شکل مناسبی وارد نشده است و تصمیم گیری های بالا به پایین و توجه بیشتر به موضوعات کالبدی و شکلی به موضوع، این امر را نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت بدون باور و زمینه سازی حضور اجتماعی مردم (مشارکت) اجرای طرح های توسعه ای در این مناطق با مشکل و حتی با شکست مواجه خواهد شد. زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها و یا گردانندگان آن خواهند بود، به همین دلیل لزوم مشارکت مردم بر سرنوشت خود برای دولت ها به قدری اهمیت یافته است که با اجرای طرح هایی نظیر تمرکززدایی، خصوصی سازی و اخیرا توانمندسازی، سعی در ایجاد رابطه متقابل با مردم دارند. از این منظر، توسعه مشارکتی به منزله اصلی عملیاتی و بنیادین برای تمام برنامه ریزی های توسعه مطرح است و در همه فرایندهای آن، مردم به عنوان محور و حتی طراح تلاش های توسعه مورد نظر هستند. بر اساس بررسی های اولیه و ارزیابی های میدانی نتایج زیر قابل ارزیابی است، برای تهیه الگوی قابل تکرار طرح و تمرکز در ارتباط با ضرورت ها و بایدها و نبایدهای این الگو و بر اساس مدل پیشنهادی با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT می توان بیان داشت که هر نوع مداخله در این مناطق بدون وجود استراتژی موثر و تدوین شده نتیجه بخش نخواهد بود، لذا لازم بود دراین خصوص با مشارکت سازمان ها و مجریان مربوطه هماهنگی و مشارکت های مستمری فراهم شود تا امکان اجرای یک استراتژی اثربخش و کارآمد در سکونتگاه های غیر رسمی فراهم شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):