نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون اثربخشی ساختارهای ایجاد شده برای مدیریت انرژی در صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
شایق رضا (همکار طرح)
کرباسی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

- شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری بهره وری انرژی
- تبیین جایگاه مدیریت انرژی در برنامه های توسعه کشور
- برنامه ریزی کاهش مصرف انرژی و الودگی های زیستی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تشکیل مدیریت انرژی در کارخانجات و صنایع کشور و نتایج حاصل از فعالیت های ان، نویدبخش بهبود و تقویت توانمندی کشور در ایجاد کار، غذا و تامین امنیت برای نسل اینده است و مجال کافی را برای بهره گیری از گونه های مختلف انرژی در صنایع و سایر بخش های انرژی فراهم می اورد. مدیریت انرژی نزدیک ترین و مناسب ترین راه برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی و سوخت های مختلف موجود است.
این پروژه در واقع با هدف بررسی اثربخشی و کارایی واحدهای مدیریت انرژی در صنعت کشور انجام گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):