نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی گروه های کاری بین رشته ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
شایق رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

می توان با تلفیق چندین رشته تخصصی متنوع، فضایی را ایجاد کرد که دانش اموختگان بتوانند با ایجاد یک گروه کاری چند تخصصی، اقدام به بهره برداری و استفاده از موقعیت های شغلی بنمایند که به طور انفرادی هیچ یک به اشتغال در ان حوزه مشغول نیستند. این طرح سه بخش دارد:
بخش اول: ادبیات علمی و مفاهیم مرتبط با کار گروهی
بخش دوم: معرفی بیست گروه کاری بین رشته ای در بخش صنعت
بخش سوم: معرفی فاکتورها و معیارهایی که در شناسایی و معرفی گروه های بین رشته ای مورد توجه قرار دارد.
بهره برداری و استفاده از تجربه گروه های کاری بین رشته ای و تلفیق چند رشته با هم و ایجاد یک شغل و یک فرصت برای فعالیت اقتصادی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):