نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات تالاب بندر انزلی (مستندسازی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
دادگر داریوش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: صدا و سیمای مرکز گیلان

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

طرح حاضر به دنبال اهداف ذیل بوده است:
1- بررسی و شناسایی موقعیت اکولوژیک تالاب
2- بررسی و شناسایی ویژگی های بیولوژیک تالاب
3- مطالعه و معرفی ارزش های اقتصادی تالاب و تاثیر ان به شیوه نوع معیشت ساکنان حاشیه تالاب
4- بررسی وضعیت الودگی و نقش تالاب در خودپالایی
5- بررسی و شناسایی پتانسیل های تفرجی و ویژگی های اکوتوریسم تالاب انزلی
شیوه انجام طرح اسنادی و با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع و اسناد و تحقیقات موجود در ابعاد تاریخی، اکولوژی، بیولوژی، اکوپاتولوژی و اکوتوریسم بوده است و نتایج ان به صورت ارائه ویژگی های اکوسیستم موجود در تالاب، عوامل تهدید کننده ان و نقش خودپالایی تالاب و معرفی پتانسیل های تفرجی تالاب انزلی برای ساخت فیلم مستند درباره تالاب انزلی به سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):