نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه دو روش کشت و PCR در جداسازی مایکوپلاسما هومینیس و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان در سال 1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: آندرولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

-ارائه پایان نامه . M.Sc
ـ چاپ یک مقاله داخلی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

عفونت های ناشی از اوره آپلاسما و مایکوپلاسماهای تناسلی می توانند تاثیرات منفی بر سلامت تناسلی مردان داشته و به ناباروری و نازایی منتهی گردند. هدف این تحقیق بررسی وجود مایکوپلاسما هومینیس و اوره پلاسما آلیتیکوم در نمونه های مایع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان توسط دو روش کشت و PCR و مقایسه این دو روش با یکدیگر بود.
این مطالعه توصیفی ـ مقطعی نمونه های مایع منی از 220 مرد نابارور اخذ و به سه بخش تقسیم گردید ـ بخش اول جهت انجام تست اسپرموگرام (Semen Analysis) استفاده شد. بخش دوم سریعا به محیط کشت PPLO broth تلقیح و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شد و پس از عبور از فیلترها به محیط های اختصاصی Arginine/Urea PPLO broth انتقال داده شد. پس از مشاهده تغییر رنگ، کشت مجددی از این محیط ها بر روی محیط های اختصاصی PPLO agar انجام پذیرفت. تمام محیط ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و در جار حاوی گاز کربنیک نگهداری شدند. بخش سوم نمونه به منظور انجام PCR استفاده شد. جهت انجام PCR برای شناسایی اوره پلاسما اوره آلیتیکوم از پرایمرهای U4 و U5 به منظور تکثیر ژن urease این باکتری و جهت شناسایی مایکوپلاسما هومینیس از پرایمرهای RNAH1 و RNAH2 برای تکثیر ژن16S rRNA استفاده شد.
از مجموع 220 نمونه مایع منی بررسی شده با استفاده از روش کشت 3.2 درصد و با روش 4.1 PCR درصد از نمونه ها فقط از نظر مایکوپلاسما هومینیس مثبت بود. با روش کشت 27.7 درصد از نمونه ها و با 29.1PCR درصد فقط از نظر اوره آ پلاسما اوره آلیتیکوم مثبت بود. در روش کشت 5 درصد نمونه ها و در 11.4PCR درصد از نظر هر دو باکتری مثبت بودند. با کشت 35.9 درصد و با 44.5 PCR درصد از کل نمونه ها حداقل از نظر یک باکتری مثبت بودند. در بررسی متغیرها در دو روش کشت و PCR در دو گروه "فقط اوره آ پلاسما اوره آلیتیکوم مثبت" و "هر دو باکتری مثبت" میانگین pH نسبت به گروه "هر دو باکتری منفی" پایین تر و اسیدی تر بود (P=0.006) (Culture)و (P=0.000) (PCR) و نیز قدرت تحرک اسپرم ها در گروه "هر دو باکتری مثبت" نسبت به گروه "فقط اوره آ پلاسما اوره آلیتیکوم مثبت" پایین تر بود (Culturer) (P=0.032) و (P=0.009) (PCR).
با توجه به یافته های این تحقیق درصد نسبتا بالایی از مردان نابارور به این باکتری ها آلوده بوده اند و با توجه به اینکه در صورت عدم تشخیص و درمان این عفونت ها می توانند به PID و ناباروری منجر شوند تشخیص به موقع این باکتری ها در مردان نابارور فاقد علایم بالینی ضروری به نظر می رسد. هر چند که روش کشت روشی ارزانتر و قابل دسترس تر می باشد اما می تواند دارای نتایج منفی کاذب باشد. در حالی که روش PCR یک روش حساس تر و سریع تر و دارای ویژگی بالا بوده و در مدت زمان کوتاه تری (در حد چند ساعت) می تواند بر خلاف روش کشت حتی DNA باکتری های مرده را نیز شناسایی کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):