نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بلوغ و تکوین تخمک های نابالغ تخمدان های پیوندی موش پس از انجماد شیشه ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
ایمانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه . MSc


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی بلوغ تخمک های به دست آمده از تخمدان های منجمد شده شیشه ای پس از پیوند اتولوگ این بافت بود.
در این راستا تخمدان چپ موش های 2 هفته ای تحت بیهوشی عمومی از بدن آنها جدا شد. تخمدان ها به روش شیشه ای با استفاده از محیط های با پایه EG و DMSO بر روی کرایوتاپ منجمد شدند و به مدت 2 هفته در منبع نیتروژن در دمای -196oC نگهداری شدند. پس از 2 هفته تخمدان ها ذوب شده و بلافاصله به همان موش و در ناحیه عضله گلوتئوس پیوند زده شد. پس از 3 هفته تخمدان ها از ناحیه پیوندی خارج شده و به عنوان گروه vitـtrans در نظر گرفته شدند. تخمدان سمت راست نیز در همین زمان جدا شد و به عنوان گروه Opp در نظر گرفته شد. از تخمدان موش های 7 هفته ای نیز برای گروه کنترل (7wـ(fresh استفاده شد.
در این مرحله تعدادی از تخمدان ها در هر گروه مراحل بافت شناسی را طی کردند و باقی برای بررسی توان تکوینی مورد کشت آزمایشگاهی قرار گرفتند. بدین منظور تخمدان های باقی مانده در تمامی گروه ها تشریح شد و پس از جمع آوری، تخمک های هر گروه به طور جداگانه تحت مراحل بلوغ آزمایشگاهی، لقاح آزمایشگاهی و کشت جنین قرار گرفتند.
طبق نتایج به دست آمده امکان بقا و بازیابی فعالیت تخمدان بر طبق تکوین فولیکول ها، کشت و لقاح تخمک ها و کشت جنین ها تا مرحله هشت سلولی، پس از انجماد تخمدان به روش شیشه ای با کرایوتاپ و متعاقبا پیوند آن در عضله گلوتئوس وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):