نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تمایز جهت دار سلول های بنیادی جنینی انسانی به هپاتوسیت های اولیه بر بستر نانوفیبر سنتزی التراوب و پیوند به موش مدل آسیب دیده کبدیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: دانشگاه علم و فرهنگ

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بیش از 3 میلیون نفر از هموطنان مبتلا به بیماری های کبدی هستند و با توجه به افزایش روزافزون تعداد آنها و کمبود اندام اهدایی، نیاز مبرمی برای به دست آوردن منبعی از سلول ها جهت تیمار نقایص کبدی است. در ایران چند سالی است که پیوند سلول به جای پیوند کل بافت کبد انجام می شود.
سلول بنیادی جنینی که سلول هایی پر توان با قدرت تکثیر نامحدود هستند و منبعی مناسب برای تولید هپاتوسیت هستند، می توانند در شرایط مناسب آزمایشگاهی تعداد زیادی هپاتوسیت تولید کنند. برای این منظور نیاز به طراحی پروتوکلی دقیق برای تولید درصد و خلوص بالای هپاتوسیت است .در مطالعاتی که تا به حال صورت گرفته خصوصیات فیزیکی بستری که سلول بر روی آن کشت می شود مورد غفلت واقع شده است و بیشتر برروی انتخاب فاکتورهای رشد مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر کار شده است. در صورتی که برهمکنش سلول بنیادی با محیط خارج سلولی علاوه برفاکتورهای رشد تحت اثر بستره خارج سلولی نیز قرار دارد و بستره خارج سلولی با کنترل دیکته کردن بیان ژن های خاص در رشد، تمایز و تکثیر سلول ها هم اثر دارد. پس برای تولید هپاتوسیت کارا از سلول بنیادی هر دو عامل را باید در نظر داشت. توپولوژی بستر خارج سلولی، نقش مهمی در تعیین رفتار سلول و فنوتیپ سلول دارد در حالی که سطح دو بعدی پلیت آزمایشگاهی این توپولوژی را ندارد. طبیعی است که هرچقدر بتوان شرایط کشت سلول ها را به شرایط درونی موجود زنده نزدیک کرد، می توان انتظار داشت که سلول ها از نظر مورفولوژی و عملکرد به سلول مد نظر در حالت طبیعی نزدیک تر شوند. سازه های ساخته شده از نانورشته ها به روش electrospinning قادرند بستری مشابه توپولوژی غشای پایه سلول را ایجاد کنند و سلول کشت شده برروی آن رشد، تکثیر و عملکرد بهتری خواهد داشت. در این طرح سعی شده تا تاثیر این سازه ها بر روند تمایز سلول های بنیادی جنینی انسانی به سلول های هپاتوسیت اولیه در مقایسه با سطح پلیت آزمایشگاه و بعد از پیوند به مدل حیوانی آسیب کبدی مورد بررسی قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):