نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوهای رایج تربیت دینی و اخلاقی در خانواده و مدارس و میزان انطباق ان با الگوهای تربیتی اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی ”الگوهای تربیت دینی در خانه و مدرسه“ انجام شده است. این پژوهش شامل دو مرحله اسنادی و میدانی است. مراد از الگوهای تربیت دینی در این پژوهش روش های تربیت دینی در خانه و مدرسه است.
روش های تربیت اسلامی در خانه:
51.7 درصد پاسخگویان معتقدند، روش تربیتی اسلامی در حد زیاد، 45.3 درصد به رواج در حد متوسط و 3 درصد انها به رواج در حد کم این روشها در خانه اشاره داشته اند. بیشترین روش رایج در خانه روش، تربیتی الگویی و روش تربیتی تجربی است. میزان رواج دیگر روش ها در حد متوسط است.
اکثر پاسخگویان میزان دینداری مادران خود را از پدرانشان بیشتر دانسته اند، به طوری که 93.7 درصد پاسخگویان نمره ای بالای 15 به دینداری مادر و 85 درصد انها این نمره را به دینداری پدر خود داده اند. 74.3 درصد پاسخگویان تا حد زیاد و یا کاملا زیادی تحت تاثیر تربیت دینی مادران خود هستند. 44.4 درصد انها تا حد زیاد و یا کاملا زیادی تحت تاثیر تربیت دینی پدران خود بوده اند. این نشان دهنده نقش فوق العاده مادران ایرانی در تربیت دینی فرزندان شان است.
روش های تربیتی در مدرسه: یافته های پژوهش نشان می دهد که 67 درصد پسران و 61.4 درصد دختران معتقدند، روش تربیتی اسلامی در حد متوسط در مدرسه اعمال می شود در حالی که 7/24 درصد دختران و 21.3 درصد پسران، روش تربیتی اسلامی را در حد زیاد رایج دانسته اند. 31.7 درصد پاسخگویان پیش دانشگاهی، 19.8 درصد پاسخگویان سوم متوسطه معتقدند، روش تربیتی اسلامی در حد کم در مدرسه انها اعمال می شود.
در نواحی هفتگانه اموزش و پرورش شهر مشهد دبیران دینی و مربیان پرورشی ناحیه های 2،3 و 5 روش تربیتی اسلامی را به طرز محسوسی بیش از دیگر نواحی بخصوص ناحیه 4 اعمال می کنند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که 18.5 درصد دانش آموزان دبیر دینی، 15.8 درصد ناظم، 12.4 درصد مدیر و 9.8 درصد دانش آموزان مربی پرورشی را موثرترین فرد در مدرسه در جهت تربیت دینی عنوان نموده اند. در حالی که تاثیرگذارترین افراد در مدرسه در جهت تربیت دینی دانش آموزان سایر دبیران را با فراوانی 43.2 درصد بیان کرده اند.
مقایسه رواج تربیت اسلامی در خانه و مدرسه:
میزان رواج تربیت اسلامی در خانه به طور قابل توجهی بیش از مدرسه است به طوری که 51.7 درصد پاسخگویان تربیت اسلامی را در خانه و 33.3درصد از انها تربیت اسلامی را در مدرسه در حد زیاد رایج می دانند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):