نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان و علل نابهنجاری های اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمائی شهرهای خراسانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل اموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه آن به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان و علل کجروی های اجتماعی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در سطح استان خراسان است. روش تحقیق پیمایشی و توصیفی- تبیینی بوده است. نتایج حاصله نشان داد که میزان کجروی درون مدرسه ای در بین دانش آموزان تا حد زیادی شیوع دارد به گونه ای که از میان موارد 26 گانه کجروی های درون مدرسه ای که در پژوهش حاضر بررسی شده است 2.18 درصد از دانش آموزان به طور متوسط 2 مورد از انها را مرتکب شده اند و 9.50 درصد از دانش آموزان به طور متوسط 7 مورد کجروی های مزبور را مرتکب شده اند. نسبت دانش آموزانی که به طور متوسط مرتکب 14 مورد از کجروی های مورد بررسی شده اند بالغ بر 8.22 درصد است. لازم به ذکر است 4.4 درصد از دانش آموزان مورد بررسی مرتکب 20 مورد از کجروی های مورد بررسی و 7.3 درصد از انان مرتکب تمامی مصادیق کجروی درون مدرسه ای مورد بررسی در پژوهش حاضر شده اند. نتایج حاصله در زمینه کجروی های برون مدرسه ای نشان داده است که از میان موارد 19 گانه کجروی برون مدرسه ای مورد بررسی به طور متوسط 2 مورد توسط 8.9 درصد از دانش آموزان انجام شده است ولی در عین حال 9.5 درصد از دانش آموزان به طور متوسط حدود 6 مورد از کجروی های مورد بررسی را مرتکب شده اند. نسبت کسانی که به طور متوسط حدود 11 مورد از کجروی های مورد بررسی را انجام داده اند. 6.5 درصد از دانش آموزان مرتکب 14 مورد از کجروی های برون مدرسه ای شده و 7 درصد از دانش آموزان (4 نفر) مرتکب کجروی های مورد بررسی شده اند. مقایسه میزان رفتارهای کجروانه برون مدرسه ای پسران و دختران نشان داد که دختران رفتارهای کجروانه کمتری از خود بروز می دهند تا پسران. بررسی عوامل موثر بر کجروی درون مدرسه ای نشان داد که تقید دانش آموزان به عبادت، نگرش انان نسبت به مدیر و معاون، خودپنداره و تصویر اجتماعی مثبت آنان از خودشان تاثیر کاهنده بر کجروی درون مدرسه ای داشته و رفتارهای خشونتامیز اولیای مدرسه با دانش آموزان، احساس وجود انومی در جامعه و مدرسه، رفتارهای تبعیض امیز اولیای مدرسه، عدم ارضای نیازهای اجتماعی در مدرسه، بالا بودن میزان اوقات فراغت دانش آموزان و وضعیت اقتصادی مناسب خانواده ها تاثیر فزاینده در بروز رفتارهای کجروانه درون مدرسه ای از سوی دانش آموزان دارد. بررسی عوامل موثر بر کجروی برون مدرسه ای نشان داد تقید دانش اموز به عبادت، تقید پدر دانش اموز به عبادت، خودپنداره مثبت و عملکرد تحصیلی مثبت تاثیر بازدارنده در ارتکاب کجروی داشته و در مقابل وضعیت مساعد اقتصادی، مشکلات مربوط به ارضای نیازهای اجتماعی، رفتار تبعیض امیز والدین، ناسازگاری بین والدین، رفتارهای خشونتامیز در خانواده، تحصیلات والدین، اوقات فراغت بیشتر و احساس وجود انومی در جامعه تاثیر فزاینده در ارتکاب کجروی دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):