نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوه های هویت یابی دینی و ملی در بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد بر تاکید بر آموزه های دینی



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی

خروجی طرح: 

تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان ”فرایند هویت یابی دینی و ملی جوانان با تاکید بر اموزه های دینی“ با هدف توصیف دینی و ملی در بین جوانان مشهد و عوامل موثر بر ان انجام شد. هویت دینی و ملی هر یک در دو بعد عاطفه عام و تعهد عام بررسی شد، ضمن اینکه هویت ملی به تفکیک در سه مولفه اجتماعی، تاریخ و فرهنگ و سرزمین و هویت دینی به تفکیک مولفه های اجتماعی و نفس یا جوهر دین بررسی شد. جهت تامین اعتبار ابزار از ضریب الفای کرانباخ استفاده شد که مقدار ان برای شاخص کلی هویت دینی 90 درصد و برای شاخص هویت ملی 87 درصد محاسبه گردید. اهم یافته های تحقیق عبارتاند از : در زمینه هویت دینی، میانگین بعد عاطفی 4.32 و میانه 4.42 همچنین میانگین بعد تعهد 3.94 و میانه 4.06 (در بازه 3-1) محاسبه شد. در زمینه هویت ملی، میانگین بعد عاطفی 4.29 و میانه 4.38، میانگین بعد تعهد 4.25 و میانه 4.20 محاسبه شد. به این ترتیب احساس هویت دینی و هویت ملی در همه ابعاد در حد بالا یا خیلی بالا قرار داشته است. بررسی روابط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته نشان داد که: در خصوص هویت دینی، بر اساس ازمون های اماری انجام شده هر پنج متغیر مستقل شامل جو مذهبی خانواده، جو مذهبی دوستان، ارزیابی فایده دین بر جای می گذارند. ضرایب همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مورد اشاره به ترتیب 0.44، 0.39، 0.36، 0.46 و 0.46 محاسبه گردید.
در خصوص هویت ملی، ازمون های انجام شده حاکی از تاثیر معنادار جو خانواده، جو دوستان و احساس عدالت توزیعی بر احساس هویت ملی است، در حالی که دو متغیر حجم تعاملات اجتماعی و ارزیابی فرد از اجتماع ملی (ایرانیان) تاثیری بر متغیر وابسته نداشته است.





 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):