نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای دریافتی کارکنان ادارات مختلف استان سیستان و بلوچستان و تاثیر ان بر رضایت شغلی و بررسی تبعات آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
فروغ زاده سیمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: شورای تحقیقات سازمان اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این پژوهش میزان دریافتی کارکنان اموزش و پرورش با کارمندان ادارات مختلف در شهر زاهدان مقایسه و بررسی می شود. علاوه بر ان تاثیرات حاصل از میزان دریافتی بر رضایت شغلی کارمندان و همچنین اثار و تبعات حاصل از ان بخش دیگر از مطالعه حاضر است. پرسش اغازین تحقیق عبارت است از: میزان دریافتی کارکنان اموزش و پرورش در مقایسه با سایر کارکنان در سازمان های دیگر، تا چه اندازه بر رضایت شغلی انها تاثیر دارد و این پدیده چه اثار و تبعاتی را از خود برجای می گذارد؟ با در نظر داشتن موضوع پژوهش که ماهیت مقایسه ای دارد، اموزش و پرورش به عنوان جامعه هدف مد نظر است و با سایر ادارات در سطح شهر زاهدان مقایسه می شود. این ادارات عبارتاند از: مخابرات، شهرداری، راه و ترابری، بهزیستی، دانشگاه، ارشاد و فرهنگ اسلامی. در یک دسته بندی کلی، چهار مورد اول از ادارات فوق با عنوان سازمان های اقتصادی و اجتماعی و دو مورد اخر با عنوان سازمان های فرهنگی طبقه بندی شدند و این دو مجموعه با کارمندان اموزش و پرورش اعم از کادر اموزشی (سه مقطع تحصیلی) و اداری با در نظر گرفتن موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین کلیه کارمندان شاغل در سازمان های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 424 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و از بین کارمندان اداری و اموزشی (سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان) سازمان اموزش و پرورش 406 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد نارضایتی از ابعاد پنجگانه رضایت شغلی یعنی: نوع کار، همکاران، وضعیت ارتقاء در محل کار، پرداخت ها و سرپرست، در میان کارمندان شاغل در اموزش و پرورش (اعم از کادر اداری و اموزشی) بیشتر از کارمندان سازمان های دیگر است. علاوه بر این بیشترین میزان رضایت از نوع کار، پرداخت ها، وضعیت ارتقاء در میان کارمندان شاغل در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین بیشترین میزان رضایت از همکاران و سرپرست در میان کارمندان مشاغل در سازمان های فرهنگی است. ارتباط روشنی میان پرداخت های غیرمستقیم سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی پدیدار گردید. از این رو پیشنهاد گردید پرداخت های غیرمستقیم سازمان افزایش یابد. در این تحقیق پرداخت های غیرمستقیم شامل امکانات رفاهی، مزایای بیمه و دریافت وام های مختلف از محل کار است. به این ترتیب با افزایش پرداخت های غیرمستقیم می توان شاهد افزایش رضایت شغلی کارمندان بود و از طرف دیگر با افزایش رضایت شغلی می توان تعهد سازمانی بالایی را در میان کارمندان مشاهده نمود. کارمندان اموزش و پرورش حتی نوع کار خود را که رکن اصلی یک شغل است، ان طور که انتظار می رود مطلوب تلقی نمی کنند. از این رو تصمیم گیرندگان در سازمان اموزش و پرورش باید برای تغییر نگرش کارکنان سازمان نسبت به شغلی که به انها محول شده است، تدابیری بیندیشند تا شاهد رشد و پویایی باشند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):