نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناخت آگاهی، نگرش و رفتارهای فرهنگی اجتماعی بزرگسالان در حیطه حقوق کودک و نوجوانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
قاسم زاده فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف این پژوهش شناخت اگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای فرهنگی- اجتماعی والدین و معلمان در زمینه محورهای اساسی حقوق کودک و نوجوان بود. این محورها عبارتاند از: اموزش و پرورش، اوقات فراغت، بدرفتاری با کودکان و نوجوانان، بهداشت روانی و جسمی، کار کودکان و نوجوانان دسترسی به اطلاعات سودمند و مشارکت. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 723 نفر از والدین و 306 نفر از معلمان بود. 445 نفر از والدین را پدران و 278 نفر از ایشان را مادران تشکیل می دادند. همچنین 126 معلم مرد و 180 معلم زن در این پژوهش شرکت کردند. انتخاب نمونه به روش چند مرحله ای انجام شده است. در تحلیل اماری داده ها از ازمون خی دو استفاده شد.
نتایج نشان دادند که میزان اگاهی والدین در مورد حقوق کودک و نوجوان، 20.4 درصد در حد کم، 48.1 در حد متوسط و 31.7 درصد در حد زیاد است. در مورد اگاهی معلمان 19.1 درصد در حد کم، 48.6 درصد متوسط و 30.8 درصد در حد زیاد است. بین اگاهی والدین و معلمان در زمینه حقوق کودک و نوجوان تفاوت معناداری وجود نداشت کمترین اگاهی والدین در مورد بهداشت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان و بیشترین میزان اگاهی انان از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بود. در خصوص نگرش والدین و معلمان در مورد حقوق کودک و نوجوان ملاحظه شد که هم والدین و هم معلمان در مورد اموزش و پرورش نگرش منفی دارند ولی در مورد بدرفتاری با کودکان و نوجوانان نگرش مطلوبی دارند. نامطلوب ترین رفتار والدین مربوط به کار کودکان بود (62.4درصد) و مطلوب ترین رفتار به بهداشت جسمی و روحی مربوط می شد (79.2) در مورد معلمان نیز نامطلوب ترین رفتار در مورد کار کودکان (61.01 درصد) و مطلوب ترین رفتار مربوط به بهداشت جسمی و روحی دانش اموزان بود. (58.86درصد). در مجموع جز در مورد کار کودکان، رفتار معلمان و والدین در حدمطلوبی قرار داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):