برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از مردم مشهد درباره انتخابات 1382 (ده مرتبه)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: معاونت سیاسی- اجتماعی استانداری خراسان

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی
- تهیه و تنظیم مقاله و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

شناخت نظر و موضع سیاسی مردم و پیش بینی رفتار سیاسی انان هم برای دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان اهمیت دارد و هم برای سیاستمداران و مسوولان دولتی.
در نیمه دوم سال 1382، 10 مرحله نظرسنجی متناوب در مشهد درباره شرکت در انتخابات مجلس هفتم انجام شد. این تحقیق توانست به درک قابل قبولی از میزان شرکت مردم و ترکیب اراء برسد.
نکات مهم و اساسی که در این 10 مرحله نظرسنجی به دست امده به شرح زیر است.
میزان شرکت در انتخابات شورای شهر اسفند سال 1381 صبق اظهار نظر خود پاسخگویان که در نه مرحله نظرسنجی از انان پرسیده شد به ترتیب 57، 56، 51، 41، 46، 40، 35، 41 و 33 درصد است. این اظهارات در حالی است که بر طبق امار فرمانداری مشهد، مردم استان خراسان در انتخابات شورای شهر در اسفند 81، 25 درصد شرکت کرده بودند و میزان مشارکت در شهر مشهد 16 درصد بوده است.
میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم در اسفند 82 به ترتیب مراحل 1 تا 10 چنین پیش بینی گردید: 67-60-59-57-56-40-45-49-43-44 درصد.
در مورد سیر نزولی میزان مشارکت مردم در دو انتخابات بر اساس نتایج مراحل 10 گانه نظرسنجی به چند نکته می توان اشاره نمود:
- اموزش پیوسته پرسشگران و کسب افزایش مهارت تدریجی انان
- نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس و افزایش تبلیغات
- افزایش اگاهی عمومی از اخبار سیاسی در مورد انتخابات
- نارضایتی نسبی مردم از شیوه گزینش و رد صلاحیت کاندیداهاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):