نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مردم از توسعه فضای سبز شهریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
علیپوریان ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1382

کارفرما: شهرداری شیراز

خروجی طرح: 

ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در پژوهش حاضر اهداف زیر بررسی شد: سنجش میزان رضایت مردم از توسعه فضای سبز، امکانات موجود در فضاهای سبز، حفظ و نگهداری از فضاهای سبز و انواع پوشش گیاهی در مکان های سبز شهر شیراز.
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، پرسشنامه ای برگرفته از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه های حضوری کارشناسان فضای سبز شهرداری تهیه گردید و از بین جامعه اماری که شامل کلیه شهروندان شهر شیراز بود 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه فوق به صورت تصادفی بین انان توزیع شد؛ سپس با استفاده از روش های اماری همچون: فراوانی، میانگین، جداول متقاطع، تحلیل واریانس و خی دو بر روی سوالات پرسشنامه، نتایج به دست امده:
1- 32.5 درصد پاسخ دهندگان رضایت خود را از توسعه فضای سبز در حد «متوسط» اعلام کردند.
2- 38.3 درصد پاسخ دهندگان رضایت خود را از امکانات موجود در فضاهای سبز در حد «متوسط» اعلام کردن
3- 38.6 درصد پاسخ دهندگان رضایت خود را از حفظ و نگهداری فضای سبز در حد «متوسط» اعلام کردند.
4- 39.8 درصد پاسخ دهندگان رضایت خود را از کاشت انواع پوشش گیاهی در مکان های سبز در حد «متوسط» اعلام کردند.
5-36 درصد رضایت مردم از عملکرد شهرداری شیراز در حد «متوسط» ارزیابی شد.
6- ویژگی های فضای سبز ایده ال از نظر مردم عبارت است از: درختکاری، چمن کاری، گلکاری، نظافت، وجود امکانات بهداشتی و تمیز، دستشویی، توالت، ابخوری، سطل اشغال و ... .
7- اکثر پاسخ دهندگان معتقد بودند که درختان سایه دار بهتر از درختان همیشه سبز هستند. چون از سایه انها در فصل تابستان و چشم انداز زیبای انها در فصل پاییز می توان بهره برد.
8- اکثر پاسخ دهندگان معتقد بودند که گلهای فصلی به خاطر زیبایی و متنوع بودن، بهتر از گل های دائمی هستند. همچنین در پایان، پیشنهادهایی جهت افزایش رضایت شهروندان در خصوص فضای سبز ارائه شده است.
9- 52.8 درصد پاسخ دهندگان مردان بودند. همچنین سن 35.3 درصد پاسخ دهندگان بین 15 تا 24 سال بود. در ضمن تحصیلات 41.6 درصد پاسخ دهندگان دیپلم بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):