برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی شاخص های مناسب خشک سالی و اصلاح مناسب ترین آن ها برای اقلیم سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

خشک سالی مشخصه نرمال و طبیعی اقلیم است و به طور مجازی در تمام رژیم های اقلیمی اتفاق می افتد. این پدیده هم در نواحی با بارندگی زیاد و هم در نواحی با بارندگی کم اتفاق می افتد و در اثر دو مجموعه فاکتورهای بشری و طبیعی محیط اطراف ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
کشور ایران از جمله منطقه سیستان و بلوچستان به علت وضعیت خاص جغرافیایی خود در معرض بسیاری از حوادث جدی و اقلیمی و از جمله دوره های خشک قرار دارد. پایش دوره های خشک و درک فیزیکی حاکم بر آن از پراهمیت ترین راه های مقابله با این بحران است. برای پایش دوره های خشک و رسیدن به اهداف مورد نظر ارائه یک مدل تحلیل ضروری به نظر می رسد. در این مدل دو مرحله کل باید مد نظر قرار گیرد، یک مرحله انتخاب شاخص مناسب و اصلاح آن برای وضعیت منطقه و مرحله دوم پهنه بندی و تعیین نقشه شدت دوره های خشک است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):