نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رضایت شغلی و رضایت از سازمان در بین کارکنان شرکت آب و فاضلابگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاجری ابوالحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1382

کارفرما: شرکت اب و فاضلاب مشهد

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

رضایت شغلی را می توان از دو دیدگاه بیرونی و درونی بررسی کرد.
عوامل درونی که شامل خصوصیات فردی است ثبات بیشتری دارند و می توانند پایدارتر از رضایت بیرونی باشند.
رضایت بیرونی که با وضعیت محیط اشتغال ارتباط دارد، بیشتر در حال تغییر و تحول است.
هدف کلی پژوهش، شناسایی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت اب و فاضلاب مشهد و عوامل موثر بر ان است.
پژوهش حاضر پیمایشی و از نظر سطح تحلیل توصیفی و تبیینی است.
جامعه اماری شامل کلیه کارکنان واحدهای مختلف اداری و فنی و ستادی شرکت اب و فاضلاب مشهد است.
حجم نمونه بررسی شده برابر نصف جامعه بررسی شده تعیین شد که پس از مراجعه به واحدهای مختلف شرکت اب و فاضلاب، پرسشنامه ها تکمیل گردید.
برای تامین روایی پرسشنامه، یعنی اعتبار محتوای ان از طریق مصاحبه عمیق و بررسی پرسشنامه به همراه صاحب نظران و کارشناسان شرکت اب و فاضلاب استفاده شده است. برای تامین پایائی پرسشنامه از روش محاسبه الفای کرونباخ استفاده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):