نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه امید و یاس در شعر کهن و معاصر فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
قبادی حسین علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- تدوین گزارش نهایی
2- متن نیز با اصلاح و ویرایش به صورت کتاب منتشر خواهد شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف کلی طرح عبارتاند از 1- بازیابی ریشه های به وجود اورنده امید و یاس در شعر شاعران کهن و معاصر 2- تبیین جهان بینی و نگرش شاعران کهن و معاصر 3- پی بردن به دلایل اوج و حضیض امید و یاس در جامعه سنتی و مدرن الگوی تحقیق توصیفی و تاریخی است و شیوه گرداوری اطلاعات اسنادی است.
نتایج حاصل از طرح به صورت گزارش نهایی صحافی شده و برای استفاده در کتابخانه های عمومی و تخصصی و استفاده سازمان های مرتبط همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و وزارت اموزش و پرورش و ... به صورت اموزشی و انتشاراتی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):