نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه ها و عناصر گفت وگوی فرهنگ و تمدن ها در ادب فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
گرجی مصطفی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- انتشار 3 مقاله علمی پژوهشی در نشریات مختلف
2- ارائه 1 مقاله در سمینار بین المللی زبان و گفت وگوی تمدن ها در دانشگاه اصفهان


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف طرح عبارتاند از 1- ارائه پشتوانه ای نظری برای اندیشه گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها
2- بازشناسی و ارزیابی توان و قابلیت های تمدن ایرانی- اسلامی در جهت غنا بخشیدن به گفت وگوی فرهنگها و تمدنها 3- ایجاد فضای مناسب برای تقویت موضوع گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها
4- گسترش زمینه های گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها از قلمرو سیاست به حوزه فرهنگ 5- تقویت عاطفی و معنوی و باورهای مشترک اصیل ملت ها و فرهنگ ها
روش اجرای طرح توصیفی و نحوه گردآوری اطلاعات اسنادی است.
نتایج طرح به صورت گزارش نهایی صحافی شده و قابل استفاده در کتابخانه های عمومی و تخصصی و استفاده آموزشی و تحقیقاتی و کاربردی برای سازمان های مرتبط از جمله مرکز گفت وگوی تمدن ها و صدا و سیما و ... است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):