نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

زمینه های مرتبط با کارآفرینی در ادب فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
محبتی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1382

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

نتایج به دست آمده طرح در قالب گزارش های مقطعی و نهایی به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح پژوهشی مذکور با اهداف ذیل به مرحله اجرا درآمد:
1- گسترش حوزه های کاربردی ادبیات در جامعه
2- معرفی مشاغل جدید، ضرورت و ثمره های آنها در توسعه علمی و فرهنگی جامعه
3- ایجاد اشتغال در جامعه و جامعه فارسی زبان به ویژه برای جوانان و به ویژه برای دانش آموختگان ادب فارسی
مراحل و شیوه اجرا:
1- خوانش و فیش برداری از منابعی که در این زمینه نوشته شده بود
2- استفاده از دانش و تجربه استادان و پیش کسوتان این زمینه
3- جمع بندی و طبقه بندی مطالب و آراء هر دو گروه و استنتاج از آنها
4- نگارش طرح با توجه به وضعیت خاص ادبیات و نقش کارآفرینی آن
نتایج به دست آمده:
1- ارائه راه حل برای کاربردی تر کردن ادبیات و اشتغال دانش آموختگان آن
2- تکیه بر نقش زبان فارسی به عنوان عنصری کاربردی- آموزشی
3- معرفی زمینه های اشتغال زایی در ادبیات که عموما پنهان مانده بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):