نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
اثباتی زینت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: شرکت ملی نفت

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و تعیین عوامل روان شناختی- اجتماعی سازمانی، مدیریتی، سطح رضایت شغلی کارکنان و ارائه الگو برای افزایش سطح رضایت شغلی در میان کارکنان این شرکت بود. گروه نمونه مطالعه حاضر مشتمل بر 600 نفر از جامعه 10000 نفری کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در کشور بود. گروه نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با بهره گیری از «پرسشنامه رضایت شغلی» گردآوری شد. این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه های رضایت شغلی مفید سوتا (MSQ). شاخص توصیفی (JDI) و مدل ویژگی های شغل (JCM) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تهیه و هنجاریابی شد.
عوامل اصلی مورد سنجش این پرسشنامه عبارتاند از (حقوق، ارتقاء امنیت شغلی و تامین) مدیریت یا سرپرستی، ماهیت و اهمیت شغل، شرایط فیزیکی شغل، شرایط و امکانات رفاهی داده های مطالعه حاضر با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل واریانس یک سویه و دو سویه، و تحلیل رگرسیون چند متغییری) که تجزیه و تحلیل شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):