نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل روانی و اجتماعی موثر بر طلاق در شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روان شناسی- علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تمیمی پور حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی (دانش فنی) در اختیار کارفرما قرار گرفته و نسخه ای از آن نیز در آرشیو گروه روان شناسی جهاددانشگاهی خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

خانواده پایه و اساس اجتماع و سلول اولیه سازنده زندگی و حیات بشری است و در وسیع ترین مفهوم خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. اما امروزه خانواده به گونه ای فزاینده ای با نیروهای مخرب مواجه شده و طلاق مهم ترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، خانواده است.
پژوهش حاضر در جهت بررسی پدیده چندبعدی (Multi dimensional) طلاق و با تاکید بر ضرورت شناخت علل آن حائز اهمیت و شایان توجه است و هدف از انجام این پژوهش نیز بررسی علل روانی و اجتماعی موثر بر پدیده ی طلاق در شهر اهواز است.
گروه نمونه آن شامل زوج های طلاق گرفته (در حال طلاق) و طلاق نگرفته (عادی) است. در بخش روانی به بررسی سلامت روانی و خصوصیات فردی پرداخته شده و در بخش اجتماعی نیز عوامل خرد و کلان اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین افراد طلاق گرفته و عادی از نظر عوامل روانی نظیر سلامت روانی و خصوصیات فردی تفاوت معناداری وجود دارد. از نظر عوامل اجتماعی (خرد و کلان) موثر بر طلاق در شهر اهواز نیز در اکثر موارد تفاوت معناداری مشاهده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):