نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های نیازسنجی در اجرای آموزش های نوین فنی و حرفه ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: سازمان فنی و حرفه ای استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی (دانش فنی) در اختیار کارفرما قرار گرفت و نسخه ای از آن نیز در آرشیو گروه پژوهشی روان شناسی جهاددانشگاهی خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این پژوهش در پی آن بودیم تا با بررسی روش های نیازسنجی موجود، شیوه ای که بتواند در راه اندازی آموزش های جدید به سازمان فنی و حرفه ای یاری برساند را شناسایی نماییم و با اجرای آزمایشی آن در یکی از رشته های مورد نظر، کارآیی آن را در عمل نشان دهیم. به این منظور، این پژوهش در دو بخش مطالعاتی و میدانی به اجرا درآمد. در فاز مطالعاتی، بررسی کتابخانه ای شامل مرور منابع موجود از طریق اینترنت، سازمان مدارک علمی کشور، بخش پژوهش های آموزش و پرورش کشور و کتابخانه سازمان آموزش های فنی و حرفه ای در تهران و چند دانشگاه دیگر انجام شد. پس از این کار مفصل کتابخانه ای، روش بارش مغزی به دلیل آنکه می تواند در ایجاد ایده های تازه کمک نماید برای نیازسنجی آموزش های جدید مناسب تشخیص داده شد.
در بخش میدانی با نظر مدیریت محترم سازمان فنی و حرفه ای استان خوزستان، رشته برق برای اجرای آزمایشی انتخاب شد. جامعه مورد تحقیق شامل کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق اهواز، اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارآموزان و مربیان سازمان فنی و حرفه ای خوزستان در رشته برق بودند که در مجموع نظر 95 نفر در این گروه ها که تقریبا شامل همه جامعه تحقیق بودند، اخذ شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):