نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل و نیازهای روان شناختی خاص نوجوانان، جوانان و والدین شهرک نشینانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (همکار طرح)
رحیمی نژاد عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

کلیه نتایج طی گزارش نهایی به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این تحقیق مسائل و نیازهای روان شناختی خاص نوجوانان، جوانان و والدین شهرک نشینان سازمان صنایع دفاع را بررسی می کند. شهرک های تحت پوشش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور مجموعه ای از خانواده های کارکنان این وزارتخانه در بخش های مختلف هستند که شناخت نیازهای روان شناختی نوجوانان و جوانان و والدین آنها و نیز وفور مسائل و مشکلات روانی در بین آنها می باشد.
1) عملکرد خانواده با سلامت روانی و نیازهای روان شناختی فرزندان نوجوان و جوان و والدین ارتباط دارد.
2) کیفیت زندگی در شهرک با سلامت روانی و نیازهای روان شناختی فرزندان نوجوان و جوان و والدین ارتباط دارد.
برای بررسی فرضیه های فوق حجم گروه نمونه 400 نفری به صورت تصادفی انتخاب شد که 200 نفر آنها والدین و 200 نفر داده ها به رایانه منتقل گردید و سپس با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS از نظر آماری توصیفی و انبساطی تجزیه و تحلیل شدند.
طبق نتایج به دست آمده به طور کلی از نظر کیفیت زندگی در شهرک ها، میزان رضایت از زندگی در شهرک های شهید چمران و بیمارستان در حد متوسط و در شهرک های نور و شهید فکوری بالاتر از حد متوسط است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):