نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین قراردادهای عدم افشاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: حقوق

پژوهشگران: 
انصاری باقر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

قرارداد عدم افشا قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر یا طرفین در مقابل یکدیگر متعهد می شوند تا از افشای اطلاعات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث خودداری کنند. هدف و فلسفه وجودی این قراردادها حمایت از اقلام مختلف مالکیت ها و اموال فکری از قبیل دانش فنی، اسرار تجاری، طرح های صنعتی است تا زمینه لازم را برای تامین منافع مالکانه تولید کننده این اموال و مدیریت نحوه بهره برداری از آنها فراهم سازد.
قراردادهای عدم افشا انواع مختلف دارند که هر یک کاربرد خاص دارند. در این طرح، سه نمونه قرارداد تحت عناوین «قرارداد تعهد متقابل عدم افشا»، «قرارداد تعهد یک جانبه عدم افشا» و «قرارداد عدم افشا مخصوص کارکنان و مستخدمان جهاددانشگاهی» تنظیم شد و تفسیر لازم درباره مفصل ترین آنها که قرارداد تعهد یک جانبه عدم افشا است ارائه شده که در صورت نیاز در مورد سایر قراردادها نیز می توان از این تفسیر کمک گرفت.
در تهیه این نمونه قراردادها، قراردادهای مختلفی که مورد استفاده سایر مراکز علمی و پژوهشی دنیا هستند مطالعه تطبیقی شد و چهار نمونه قرارداد نیز به صورت ترجمه و تفسیر در متن طرح ارائه شده است. علاوه بر مطالعه تطبیقی، مفاد این قراردادها بر مبنای اصل آزادی قراردادها و در چارچوب قواعد عمومی قراردادها تنظیم شد. قراردادهایی که در زمره قراردادهای خصوصی یا آزاد (مشمول ماده 10 قانون مدنی) هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):