نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پیش بینی برآورد سیلاب با استفاده از مدل CN در حوضه آبخیز نکا با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
علیجانی بهلول (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

در این طرح سعی شده است تادبی سیلابی با استفاده از مدل CN و به کمک تکنیک های GIS و RS در حوضه آبخیز نکا تخمین زده شود. در این مدل اطلاعاتی از قبیل خاک، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شرایط توپوگرافی و... جزء اطلاعات پایه محسوب می شود. در این خصوص ابتدا نقشه های مورد نیاز جمع آوری شده و وارد محیط GIS گشته و رقومی گردید. در مرحله بعد، پس از مشخص شدن محدوده مورد مطالعه، به کمک نقشه های خاک، کاربری اراضی و شیب حوضه گروه های هیدرولوژیکی خاک در سه کلاس B, C, D مشخص گردید. سپس با استفاده از تصویر ETM منطقه و به کمک نرم افزار ER Mapper تصویر مورد نظر پردازش گشته ورقومی گردید. در نهایت، تراکم پوشش گیاهی منطقه مشخص گردید. پس از تعیین وضعیت هیدرولوژیکی منطقه نقشه CN حوضه به دست آمد و رقم آن برای منطقه 77 برآورد گردید. سپس با این نقشه ارتفاع روان آب و دبی حداکثر سیلاب برآورد گردید. در نهایت، جهت تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه بر روی لایه های بافت خاک، شیب، جهت شیب، شماره منحنی، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، ارتفاع روان آب، دبی حداکثر سیلابی و حداکثر بارش محتمل وزن دهی صورت گرفت. سپس یک مدل جمعی بر روی لایه های فوق اعمال شد. در نهایت جهت تست مدل از آنالیز ناحیه ای استفاده گردید و پس از اصلاح وزن دهی لایه شیب، پتانسیل خیزی حوضه به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):