برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل سازی تخمین رسوب در حوضه لیلان چایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
قهرودی منیژه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف از اجرای این مدل سازی تخمین رسوب در حوضه رود لیلان چای است، از مدل تجربی پسیاک که در مقایسه با سایر مدل های تجربی تحت تاثیر فاکتورهای بیشتری است بهره برده است.
به منظور دست یابی به پاسخ پروژه لایه های زمین شناسی، اقلیم، فیزیوگرافی، هیدرولوژی، خاک و پوشش گیاهی بررسی شد و نتایج آنها برای مدل سازی استفاده شد. نتیجه مدل سازی نشان داد:
سنگ های آذرین مقاوم ترین و آبرفت های جوان حساس ترین سنگ ها در مقابل فرسایش هستند. به رغم وجود چندین گسل نسبتا مهم در حوضه، ریسک لرزه ای آن بسیار ضعیف است. به عبارت دیگر شدت زمین لرزه های تولیدی آن کمتر از 5 مرکالی است.
برای اصلاح مدل پسیاک از دو روش آنالیز واریانس و شاخص رابطه استفاده شد. روش واریانس که بر اساس روش شفه انجام شد تاثیر متغیرهای سنگ، خاک و شیب در میزان تولید رسوب پذیرفته شد ولی پوشش گیاهی و ارتفاع با اینکه در کل بر میزان رسوب موثر بودند ولی چون اثر آنها را به طبقه خاصی نمی توان نسبت داد در نتیجه این دو متغیر حذف گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):