برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل پهنه بندی خطر ناشی از گسترش فرسایش آبکندی در حوضه آبکند کلوچه بیجار با استفاده از GIS و RSگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
قهرودی منیژه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

رود تروال در منطقه بیجار در استان کردستان در سال های اخیر شاهد گسترش فزاینده آبکندی است که زندگی ساکنان این منطقه را مورد تهدید قرار داده است. برای دستیابی به این هدف پس از ژئوکد کردن نقشه ها، عکس های هوائی و تصاویر ماهواره ای AN, TM, ETM مربوط به منطقه لایه های مورد نظر تهیه گردید و با لایه های دیگری که در نتیجه بررسی نمونه های سطحی نمونه های سطحی و عمقی خاک به دست آمده بود ترکیب شده است. سپس با توجه به بازدیدهای میدانی، اطلاعات موجود و تحلیل داده های طبقات لایه های مذکور با توجه به میزان تاثیر آنها در پتانسیل ایجاد فرسایش آبکندی وزن دهی شد و بر اساس تحلیل کمی رابطه متغیرها مدل وزنی به دست آمد که بر اساس آن حوضه مورد نظر پهنه بندی گردید. به منظور اصلاح مدل آزمون های مختلفی بر روی آن انجام شد و در نهایت حوضه کلوچه بر اساس خطر گسترش فرسایش آبکندی پهنه بندی گردید و نقشه آن ترسیم گشت. این مدل برای اوضاعی با مناطقی با اوضاع مشابه قابل تعمیم است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):