نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مکان یابی مواد زائد شهری شهرستان مهاباد با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
چوکلی سلیمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: شهرداری مهاباد

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

معیارهای متفاوتی در شناسایی و انتخاب محل دفن زباله دخالت دارند. این پارامترها در قالب بررسی و مطالعات زمین شناسی، هیدرولوژی، محیطی و اقتصادی انجام می شوند. از روش های مختلفی برای شناسایی و انتخاب محل دفن مواد زائد جامد شهری استفاده می شود که در تحقیق حاضر به دلیل جوابگو بودن مدل مورد استفاده (وزن دهی) در منطقه ای که بررسی شده و نیز به دلیل شناخته و استفاده شدن آن به عنوان یک مدل کاربردی در اکثر پروژه های تحقیقاتی و برداشت نتایج مثبت از این مدل انتخاب شده و نتیجه نهایی کار از آن حاصل گردید.
با تلفیق و جمع بندی داده های مربوط به هر یک از متغیرها و نیز دخالت عامل شبکه هیدروگرافی یا آب های سطحی و میزان فاصله از نقاط جمعیتی مکان های مناسب جهت دفع مواد زائد جامد شهری به دست آمده است.
انجام اولویت بندی مشخصه ها باعث می شود که هر مشخصه متناسب با میزان اهمیت آن در انجام تصمیم گیری و طبقه بندی تناسب نقش داشته باشد. به این شکل که ممکن است منطقه نهایی پیشنهادی از لحاظ دسترسی به خطوط انتقال نیرو، وضعیت نسبتا ضعیفی داشته باشد ولی از لحاظ دوری از آب های سطحی در بهترین حالت باشد. این وضع طبق اهداف مکان یابی های محل دفن زباله مطلوب است، چون توجه به بهداشت و سلامت و ایمنی عموم مردم دارای اهمیت بیشتری از مسائل اقتصادی است.
به دلیل احتمال وجود محدودیت هایی از قبیل مشکلات خرید زمین یا اجاره سطوح مشخص شده به نظر می رسد که کارهای مشخص نمودن محل دفن باید با توجه به این مسائل و توسط سازمان مربوطه انجام پذیرد.
از آنجا که برای تهیه مدل دفن مواد زائد جامد شهری مهاباد، کلیه محدودیت ها از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و ... در نظر گرفته شده است و این محدودیت ها در مورد شهرهایی با خصوصیاتی مشابه شهر مهاباد صادق است، می توان مدل تهیه شده برای این شهر را برای اکثر شهرهای منطقه فقط با اندکی تغییر ارائه داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):