نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
غیاثوند احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی- شناختی به روش ”پیمایشی“ در بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران در سال 1384 انجام گرفته است. طبق برآورد نهایی حجم نمونه برابر با 1245 نفر و شیوه نمونه گیری آن ”نمونه گیری چند مرحله ای“ است.
جهت سنجش نگرش دانشجویان به سه بعد رفتارهای دینی، برداشت دینی و عواطف دینی آنها توجه شده است. در این باره رفتارهای دینی با مولفه های رفتار مناسکی (فردی و جمعی) و رفتار اخلاقی (فردی و جمعی) به عنوان متغیر وابسته و نیز ابعاد برداشت دینی (اخروی و دنیوی)، عواطف دینی (تکلیف و فضیلت دینی)، ویژگی های فردی، خانوادگی، تحصیلی و مذهبی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند. برای حصول اعتبار شاخص های مفاهیم، از اعتبار نمونه گیری، سازه و تجربی استفاده و نیز جهت کسب روایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. در نهایت داده های مورد نیاز از طریق ”پرسشنامه“ گردآوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیف آماری و استنباطی از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.
در مجموع نتایج به عمل آمده حاکی از نوعی ”گسست نگرشی نسبت به رفتارهای دینی در بین دانشجویان“ است که در قالب قطبی شدن رفتار و برداشت ها و عواطف دینی قابل پیگیری و آسیب شناسی است. طوری که میزان انجام اعمال دینی از قبیل نماز و قرآن خواندن، شرکت در نماز جماعت، صداقت، پاکدامنی و پوشش مناسب، صرفه جویی، احترام به والدین، رعایت حقوق دیگران، مشارکت در امور خیر، کمک به نیازمندان در سطح مطلوبی بوده و تفاوت چندانی با جوانان غیردانشجو و مردم عادی ندارند. در مقابل دانشجویان رفتارهایی چون روزه گرفتن، رفتن به زیارت، شرکت در مراسم عاشورا و تاسوعا را در مقایسه با جوانان غیردانشجو و مردم عادی سراسر کشور کمتر انجام می دهند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):