نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

هویت و بحران هویت دخترانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی- روان شناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)
چیت ساز محمدجواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: مرکز مشارکت زنان

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب گزارش های مقطعی و نهایی به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف کلی طرح عبارتند از: 1- آگاهی از وضعیت دختران جوان در وضعیت کنونی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حقوقی خاص آنها 2- آگاهی از میزان آشنایی دختران جوان نسبت به ارزش و فرهنگ های حاکم بر جامعه 3- بررسی وضعیت بحران زای دختران جوان 4- بررسی عوامل موثر بر بحران هویت دختران جوان 5- ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری و کاهش بحران هویت دختران.
طرح مذکور در دو مرحله مطالعه پیمایشی و برگزاری نشست های علمی و دعوت از اساتید روان شناسی، جامعه شناسی و علوم تربیتی انجام شده است.
در این پژوهش صاحب نظران ضمن ارائه تحلیل از وضعیت موجود، راهکارهایی را نیز برای پیشگیری از وقوع بحران هویت در میان دختران جوان پیشنهاد کرده اند که در گزارش نهایی ذکر شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):