نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناخت نگرش دانشجویان پیرامون وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه ها و آگاهی آن ها از حدود شرعی روابط بین دو جنسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- ارائه گزارش تحقیق به نهادهای فرهنگی
2- چاپ مقاله در نشریات


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

مساله اساسی این تحقیق نوع نگرش دانشجویان نسبت به رابطه بین دو جنس در محیط دانشگاهی است. علاوه بر این به دلیل جایگاه و اهمیت شرع در جامعه ایران در تحقیق حاضر، میزان آگاهی دانشجویان از حدود شرعی روابط بین دو جنس نیز سنجیده شده است. بررسی نسبت بین نوع نگرش به ابعاد و اضلاع مختلف مساله روابط بین دو جنس و میزان و سطح آگاهی دانشجویان از حدود شرعی روابط بین دو جنس، از جمله ابعاد دیگر موضوع است.
مبانی نظری تحقیق بر اساس سه تئوری کنش های متقابل نمادین، نظریه عمومی کنش و نظریه مبادله تدوین شده است. به طور کلی هر سه نظریه چهار بعد از مساله را در نظر دارند: انگیزه، اهداف و مقاصد رفتار، شرایط و موقعیت، وسایل دستیابی به اهداف، تصور کنشگران از ارزش ها و هنجارها و یا پاداش ها.
روش تحقیق پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی، در مراکز استان های سراسر کشور بوده است. حجم نمونه 2000 نفر است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده و از آماره های لازم برای سنجش همبستگی های موجود بین متغیرهای زمینه ای و وابسته استفاده شده است.
انگیزه های برقراری رابطه با جنس مخالف، شرایط و وضعیت های موثر در برقراری رابطه با جنس مخالف، ابعاد رابطه با جنس مخالف، ارزش ها و هنجارهای مرتبط با برقراری ارتباط با جنس مخالف و پیامدهای رابطه با جنس مخالف از جمله ابعادی هستند که در طرح بررسی شده است.
داده های تحقیق نشان می دهد که بخش قابل توجهی از دانشجویان یا از احکام دینی بی اطلاع بوده اند و یا امور غیرشرعی را شرعی تلقی کرده اند، دانشجویان ارتباطات با جنس مخالف را عمدتا در حوزه گفت وگو و روابط دوستانه می پسندند. نوعی توافق جمعی در میان دانشجویان درباره محدود نکردن روابط دو جنس وجود دارد.
اکثر دانشجویان برای پاسخ به نیازهای جنسی موافق خروج از مرزهای تعریف شده در عرف و فرهنگ جامعه نیستند. به نظر می رسد پاسخگویی به نیازهای شناختی اعضای اجتماعی، ایجاد زمینه های فعالیت اجتماعی برای افراد، شکل دهی به فضاهای با نشاط اجتماعی و فرهنگی، تنوع بخشیدن به شیوه های ابراز هیجانات روحی و روانی و تخلیه روانی، ایجاد زمینه های لازم برای ازدواج، توسعه خوابگاه های متاهلی، اشتغال پاره وقت و درآمدزا برای دانشجویان، افزایش وام های بلندمدت تحصیلی با بهره کم و پرداخت اقساط آن پس از شاغل شدن و ... می تواند تا حدودی به حفظ مرزهای اخلاقی در دانشگاه کمک کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):