نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی آثار اجتماعی، فرهنگی و جسمانی بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
شاه وردی تهمینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش تحقیق در 6 مجلد حاوی راهکارهای ارائه شده به خانواده ها، مسوولان و مدیران مدارس ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف عمده طرح مذکور عبارتاند از: شناخت ویژگی های فردی استفاده کنندگان از بازی های رایانه ای، آگاهی از علل و انگیزه های کودکان و نوجوانان در پرداختن به این بازی ها، آگاهی از آثار فرهنگی- اجتماعی- جسمانی و روانی این بازی ها بر کودکان به منظور ارائه راهکارهای مطمئن طراحی و انتخاب نرم افزارها و بازی ها برای کودکان.
مراحل اجرای تحقیق به شرح ذیل است:
1- تحلیل محتوای بازی های پرجاذبه رایانه ای
2- مصاحبه با کودکان و نوجوانانی که به این بازی ها می پردازند و گروهی که به این بازی ها نمی پردازند از نظر میزان تاثیر.
3- مصاحبه با صاحب نظران حوزه های جامعه شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی
4- مصاحبه با مسوولان کلوپ های بازی های ویدئویی
5- مصاحبه با والدین کودکان و نوجوانان
6- بررسی مسائل و تجارب جهانی در خصوص این بازی ها
روش های به کار رفته در پژوهش:
1- مطالعه اسنادی، 2- مشاهده، 3- مصاحبه، 4- مصاحبه دلفی پرسشنامه، 5- 6- تحلیل محتوا
بهترین نتایج به دست آمده:
1- کودکانی که در سنین پایین تر شروع به بازی می کنند، زمان بیشتری را به بازی های رایانه ای در آینده اختصاص می دهند
2- سرعت بالای بازی ها، تنوع رنگ و رقابتی بودن بازی ها، محبوبترین ویژگی بازی ها است
3- از نظر صاحب نظران بازی های رایانه ای دارای جنبه های مثبت و منفی است
4- آثار اجتماعی بازی های رایانه ای: کاهش تعاملات اجتماعی، افزایش مهارت های اجتماعی، تقویت ابعاد شناختی و تضعیف ابعاد عاطفی
5- تاثیرات فرهنگی: تهاجم فرهنگی، ازخود بیگانگی فرهنگی، تخریب ارزش های دینی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):