نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش عوامل اجتماعی بر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی به شهید و شهادتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
سیاه پوش امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: بنیاد شهید کهکیلویه و بویر احمد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

در این طرح اولا تلاش شده نوع نگرش دانش آموزان به ارزش شهید و شهادت بررسی شود. ثانیا عوامل موثر بر نوع نگرش آنان مشخص شود. نگاه به شهید و شهادت از سه جهت بررسی شده است:
- بعد ادراکی فرد (شناخت و دریافت ذهنی دانش آموز از شهید)
- بعد احساسی (تمایلات دانش آموزان به شهدا و شهادت)
- بعد رفتاری (تمایل دانش آموزان به انجام رفتاری مشابه با رفتار شهدا)
- روش تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری طرح شامل همه دانش آموزان مدارس راهنمایی و ابتدایی در دو شهر خرم آباد و یاسوج است.
- حجم کل نمونه نیز 600 نفر است.
- نتایج طرح: داده های حاصله نشان می دهد که نگرش دانش آموزان به شهدا بسیار مثبت است.
- تعریف و ادراک دانش آموزان از شهادت متاثر از مفاهیم دینی است و تا حدود زیادی با آن مطابقت دارد.
- دانش آموزان به شدت علاقه مند به شهدا بوده و دوست دارند آنان را به عنوان الگوی خود بپذیرند.
میزان الگوپذیری دانش آموزان از شهدا بالاست. عوامل گوناگون تاثیر یکسانی بر نگرش افراد نداشته اند. بیش از همه تلویزیون و مدرسه در شکل دهی به نگرش دانش آموزان موثر بوده اند و از میان عناصر مختلف موجود در یک خانواده پدر نقش اصلی را در شکل دهی به نگرش دانش آموزان داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):