نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ویژگی های ”دانشجوی قرآنی موفق“ و ”کانون قرآنی موفق“گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان

خروجی طرح: 

تهیه کتاب در قطع پالتویی به منظور تدوین متن آموزشی برای دانشجویان فعال در حوزه امور قرآنی و تجمیع تجربیات و دیدگاه ها در این زمینه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

فعالیت علمی و فرهنگی در محیط دانشگاه باید با توجه به ویژگی های بستر فعالیت (دانشگاه) و مخاطبان آن (دانشجویان)، با دقت و تدبیر ویژه ای طراحی شود تا بتوان با اجتناب از سطحی نگری و ساده انگاری، به تاثیر، گسترش و تعمیق این فعالیت ها افزود. به نظر می رسد با طراحی یک مدل برای «دانشجوی فعال قرآنی» و «کانون فعال قرآنی» و شناخت خصوصیات و ویژگی های مطلوب آنها می توان تصویر روشنی از چشم انداز و اهداف آرمانی فعالیت های قرآنی در آینده ترسیم کرد.
در این طرح با گردآوری داده های تحقیق این ویژگی ها که بیش از 300 مورد هستند در دو بخش با مقولات زیر دسته بندی گردیده اند:
1- ویژگی های دانشجوی موفق قرآنی: ویژگی ها و اخلاقیات فردی، نوع رفتار و مواجهه یک دانشجوی فعال قرآنی با دیگران، توانمندی های فردی، باورها و اعتقادات، نوع ارتباط یک دانشجوی فعال قرآنی با قرآن و متون دینی، نقش یک فعال قرآنی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه، وظایف علمی و دانشجویی یک دانشجوی فعال قرآنی.
2- ویژگی های کانون موفق قرآنی: سازماندهی و تشکیلات کانون، نظم و انسجام بخشی در فعالیت های کانون، توسعه فعالیت های کانون در حوزه پژوهشی، ترویج، تبلیغ و آموزش، تعامل کانون با سایر تشکل ها و مجموعه های دانشجویی، شیوه اعمال مدیریت، روش های جذب نیروهای جدید برای فعالیت، ارتباط و تعامل مناسب با مدیریت دانشگاه، اخلاق مدیریتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):