نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی (مطالعه موردی: دانشجویان- دانشگاه شیراز)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
دلبری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه دینداری و برخی عوامل دیگر با نگرش نسبت به دموکراسی و با روش پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش را تعداد 383 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز تشکیل می دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه، در بهار 1383 گردآوری شده است.
در این پژوهش برای نشان دادن رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی از نظریه وبر استفاده شده است. سایر متغیرهای مستقل از میان نظریاتی انتخاب شده اند که بر عوامل سطح خرد موثر بر دموکراسی متمرکزند. سنجش میزان دینداری افراد بر اساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت گرفته است. همچنین نگرش نسبت به دموکراسی در سه بخش حقوق و آزادی های مدنی، حکومت دموکراتیک و پاسخگو و جامعه دموکراتیک سنجیده شده است.
نتایج تحلیل دو متغیره (آزمون تی، تحلیل پراکنش و رگرسیون ساده)، نشان می دهد که بین متغیرهای بعد اعتقادی دینداری، بعد عاطفی دینداری، بعد مناسکی دینداری، بعد پیامدی دینداری، میزان کل دینداری، مدت حضور در دانشگاه، سن، جنس، محل سکونت دائمی و مقطع تحصیلی با نگرش نسبت به دموکراسی رابطه معنی داری وجود دارد، در حالی که بین متغیرهای تحصیلات والدین، وضعیت تاهل، قومیت و رشته تحصیلی با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله، نشان می دهد که متغیرهای بعد مناسکی دینداری، مدت حضور در دانشگاه، بعد اعتقادی دینداری، سکونت در شهر و وضعیت تاهل به ترتیب از مرحله اول تا مرحله پنجم وارد معادله رگرسیون چند متغیره شده و توانسته اند در مجموع 20.8 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):