نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه های دولتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

- چاپ کتاب تحت عنوان: پنداشت ها و واقعیت ها:دانشجویان و مساله مواد مخدر (زیر چاپ در ستاده مبارزه با مواد مخدر)
- ارائه مقاله در «همایش سراسری اعتیاد در یزد» تحت عنوان «بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر» در سال 1383
- ارائه مقاله در «همایش بهداشت روانی دانشجویان» در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان «بررسی علل و عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان» در سال 1383
- چاپ در گزارش علمی- 3 دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان «دانشجویان، مساله مواد مخدر؛ زمینه و شرایط خانوادگی» در سال 1383
- تعریف پروژه تکمیلی با عنوان «شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

گسترش مصرف مواد مخدر و نگرانی از شیوع آن در بین دانشجویان مبنای اجرای این طرح بوده است. هدف این طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن (متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای آموزشی، متغیرهای اجتماعی و فرهنگی) بوده است. جامعه آماری این طرح دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 82-81 در مقطع کارشناسی در 57 دانشگاه زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. حجم نمونه 5235 نفر بوده است. اطلاعات طرح از 21 دانشگاه و با پرسشنامه جمع آوری شده است.
بر اساس نتایج این طرح میزان شیوع مصرف تریاک در بین دانشجویان 9.8 درصد، میزان شیوع مصرف مشروبات الکلی 19.9 درصد بوده است. پس از تریاک، حشیش، شیره و سوخته شیوع بیشتری داشته اند و به ترتیب 3.8، 2.3 و 2.2 درصد دانشجویان حداقل یکبار کرده اند. ماری جوانا توسط 1.1 درصد و سایر موادمخدر کمتر 1 درصد مصرف کرده اند. (هروئین 0.6 درصد، ال. اس. دی توسط 0.4 درصد، کوکائین 0.4 درصد، اکستاسی از 0.4 درصد). نتایج این طرح نشان می دهد که تنها 52 نفر (1 درصد) از دانشجویان وابسته به مواد مخدر بوده اند و می توان آنها را معتاد به حساب آورد. آلودگی محیط دوستانه، آلودگی محیط خانوادگی، جنسیت و دینداری به ترتیب قوی ترین رابطه را با گرایش به مواد مخدر داشته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):