نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی علل مهاجرت نیروی انسانی در شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حزباوی عزیز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار گرفت و نیز نسخه ای از آن در آرشیو گروه روان شناسی جهاددانشگاهی خوزستان وجود دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

با توجه به نقش اساسی نیروی انسانی- به ویژه نیروی انسانی متخصص و کارآمد در پیشبرد توسعه اقتصادی- اجتماعی در جوامع امروزی، این پژوهش که موضوعش بررسی علل مهاجرت نیروی انسانی در شهر اهواز است، سعی کرده عواملی که زمینه ساز مهاجرت نیروی انسانی- به ویژه متخصصین- در شهر اهواز است را بررسی نماید.
در این پژوهش مشخص گردید که 76 درصد نیروی انسانی متخصص و با تجربه شهر اهواز تمایل به مهاجرت به خارج از استان دارند.
در این تحقیق افزون بر بررسی متغیرهای مستقل در زمینه ویژگی های رفتاری پاسخگویان ساختارهای اجتماعی- اقتصادی و نهادهای شهری به عنوان متغیرهای دیگر مستقل بررسی شده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):