نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت سازه میکروفایبر با ساختار سه بعدی جهت مهندسی بافت سلول های عصبیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه Ph.D. 


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تلاش های بسیار زیادی برای مهندسی بافت، جهت بازسازی و درمان تقریبا کلیه قسمت های بدن صورت گرفته است. در این میان ترمیم ضایعات عصبی به دلیل پیچیدگی سیستم عصبی از نظر عملکرد و آناتومی و غیر موثر بودن روش های رایج درمان، از اهمیت زیادی برخوردار است. در سیستم های زنده، ماتریکس خارج سلولی نقش اساسی در کنترل رفتار سلول ها دارد. با توجه به اینکه داربست مورد استفاده در مهندسی بافت، تقلیدی از ماتریکس خارج سلولی در داخل بدن می باشد، خصوصیات داربست مورد استفاده، نقش اساسی در مهندسی بافت دارد. به دلیل تشابه داربست های نانوالیاف از نظر ابهادی به اجزای ماتریکس خارج سلولی در داخل بدن، داربست های نانوالیاف بستر مناسبی جهت چسبندگی و تکثیر سلول ها می باشند. براین اساس در این تحقیق، داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون جهت مهندسی بافت سلول های عصبی به کار گرفته شد. ابتدا به منظور بهینه کردن مرفولوژی داربست نانوالیاف، اثر خواص رئولوژیکی محلول پلی کاپرولاکتون بر مرفولوژی نانوالیاف حاصله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت پارامترهای تخلخل داربست های نانوالیاف، در این تحقیق با به کارگیری پردازش تصویری، تخلخل لایه های مختلف و همچنین پیش بینی امکان نفوذ سلول های مختلف به داخل داربست نانوالیاف صورت گرفت. سپس اثر ضخامت داربست نانوالیاف بررشد، تکثیرمرفلوژی سلول ها بررسی و رفتار سلول های مختلف بر داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون بررسی گردید. در این تحقیق، خواص آبدوستی و بیولوژیکی داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون از طریق مخلوط کردن پلی کاپرولاکتون با ژلاتین و تهیه داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون/ژلاتین، هیدرولیز قلیایی داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون و پیوند کووالانسی ماتریژل به سطح داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون، بهبود و رفتار سلول های عصبی بر داربست های بهبود داده شده بررسی گردید. با توجه به خاصیت الکتریکی سلول های عصبی، در این تحقیق با استفاده از پلی آنیلین داربست نانوالیاف رسانا تهیه و تحریک الکتریکی سلول های عصبی بر داربست نانوالیاف رسانا انجام گرفت. نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان داد که خواص رئولوژیکی محلول پلی کاپرولاکتون بر مرفولوژی،کیفیت و یکنواختی داربست نانوالیاف حاصله تاثیر دارد. مقایسه رشد و تکثیر سلول ها بر داربست های نانوالیاف با ضخامت های متفاوت نشان داد که داربست های نانوالیاف با ضخامت بیشتر به دلیل پایداری ابعادی بیشتر، بستر مناسب تری جهت رشد و تکثیر سلول ها فراهم می کنند. بررسی رفتار سلول های مختلف بر داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون نشان داد، سلول های مختلف به دلیل ماهیت مختلف، رفتار متفاوتی بر داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون نشان می دهند. آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان داد که مخلوط پلی کاپرولاکتون/ژلاتین، هیدرولیز قلیایی داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون و اتصال کووالانسی ماتریژل به سطح داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون، خواص آبدوستی و بیولوژیکی داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون را بهبود بخشیده و رشد و تکثیر سلول های پیشساز عصبی و همچنین گسترش رواید نورونی بر این داربست ها بیشتر از داربست نانوالیاف پلی کاپرولاکتون بوده است. نتایج انجام آزمایشات تحریک الکتریکی نشان داد که شدت و مدت زمان تحریک الکتریکی بر رشد، تکثیر و طول رواید نورونی تاثیر و درصورتی که شدت و مدت زمان مناسبی جهت تحریک الکتریکی به کار گرفته شود، انجام این عملیات باعث افزایش رشد و تکثیر سلول های پیشساز عصبی و همچنین افزایش طول رواید نورونی می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):