نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آزمایشگاهی گاما اکسید فریک از آلفا اکسید فریک به کمک احیا خشکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1364

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

در این کار پژوهشی روشهای تهیه اکسیدهای مغناطیسی آهن پیگیری شده است. روشهای تهیه این اکسیدها از طریقه محلول سازی مدت هاست که متداول است. بمنظور سهولت و جنبه های اقتصادی کار ما سعی نمودیم که از روشهای احیا مستقیم و روشهای حرارت دادن خشک استفاده و اکسیدهای مغناطیسی را تهیه نماییم. اولین روش انتخاب شده، احیا به کمک کربن فعال میباشد. از کربن فعال بعنوان ماده احیا کننده استفاده میشود و برای این منظور مخلوط هموژنی از a- Fe2O3 و کربن فعال را به نسبت وزنی 1:3 (یعنی 3 گرم a- Fe2O3 و یک گرم کربن فعال در داخل کروزه ای ریخته و درب آنرا طوی میپوشانیم که از نفوذ هوا به درون نمونه جلوگیری شود. جهت کاهش a- Fe2O3 به Fe3O4 کوره را در محدوده حرارتی بین 720- 760Cº در کوره به مدت زمان معینی حرارت میدهیم. اگر Fe3O4 تهیه شده به این طریق (بنام Fe3O4 اکتیو) را در غیاب هوا (با قرار دادن آن در دسیکاتور خلا یا فروبردن آن در آب) تا درجه حرارت معمولی سرد کنیم، Fe3O4 تهیه شده در درجه حرارت بالا قادر به تبدیل به a- Fe2O3 نخواهد بود. ولی اگر آنرا در غیاب هوا تا محدوده حرارتی 200- 340Cº سرد و سپس در مجاورت هوا اکسایش دهیم به Ã- Fe2O3 تبدیل میشود. چنانچه مخلوط هموژن a- Fe2O3 و کربن فعال را در محدوده حرارتی 830±10Co بمدت یکساعت در کوره قرار دهیم FeO نیز بدست میآید.
دومین روش تهیه اکسیدهای آهن روش احیا به کمک نشاسته میباشد. در این حالت مخلوط هموژن
a- Fe2O3 و نشاسته را به نسبت وزنی (5:1 یعنی 5 گرم a - Fe2O3 و یک گرم نشاسته) در حرارت های بالای 600Co در کوره قرار داده تا a- Fe2O3 به Fe3O4 کاهش یابد و ماده حاصل را در غیاب هوا سرد میکنیم. در صورتیکه Fe3O4 تهیه شده را در محدوده حرارتی 350- 400Cº اکسید نماییم. x- Fe203 بدست میآید. برای شناسایی اکسیدهای آهن از روش دیفراکتومتری پرتو x- استفاده میکنیم. زیرا به کمک این روش است که میتوان a- Fe2O3 و Ã-Fe2O3 را که فرمول شیمیایی مشابه و ساختمان شبکه ای مختلف دارند، شناسایی نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):