نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات جوانان شهر اهواز در ارتباط با انتخاب شغل از دیدگاه جوانان و سازمانهای متولی اشتغالگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این گزارش به ارایه مرحله مطالعاتی طرح «بررسی مشکلات جوانان شهر اهواز در ارتباط با انتخاب شغل از دیدگاه جوانان و سازمانهای متولی اشتغال» اختصاص دارد.
به طور کلی با توجه به مشکل اشتغال جوانان که یکی از اساسی ترین مشکلات جوانان و منشا بسیاری از مشکلات دیگر آنان محسوب می شود، در این پژوهش قصد داریم مشکلات جوانان شهر اهواز را در رابطه با انتخاب شغل از طریق توصیف این مشکلات از دیدگاه جوانان و سازمانهای متولی اشتغال بررسی نماییم و با تحلیل دیدگاهها و نظرات این دو گروه به شناخت بیشتر و دقیق تر مشکلات جوانان در این رابطه نایل شده و پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای کاهش این مشکلات ارایه شود.
این گزارش در سه فصل تهیه و تنظیم شده است، در فصل اول به بحث پیرامون زمینه کلی تحقیق و بیان اهمیت موضوع تحقیق و همچنین سوالهایی که این پژوهش برای پاسخ به آنها ابعاد می شود پرداخته است.
در فصل دوم و سوم این گزارش، مبانی نظری موضوع تحقیق و بازنگری پژوهشهای انجام شده در ایران و جهان درباره انتخاب شغل ارایه شده است.
سرانجام در بخش ضمایم این گزارش به بیان جمعیت آماری و شیوه نمونه گیری، طرح تحقیق، توصیف ابزارها و شیوه ساخت پرسشنامه های تحقیق و همچنین روش اجرای تحقیق در مرحله اجرایی پرداخته شده است.

 
 
Title:

A survey of Ahwaz youths problems in relation with choosing job of the youths Viewpoints and custodian organizations of employmentAbstract:

The purpose of this study was to investigate the job choosing problems of young generation in Ahwaz Iran.
This study reports the viewpoints of the young people and organizations in this regard. This report is prepared and arranged into three chapters, the first chapter explains the general field of research and expresses the importance of the research. In the second and third chapters the theoretic bases of research and the literature review was discussed. In the end of this research, the sampling method and procedures are introduced and also the construction of instruments are explained. The literature review appeared that youths unemployment was one of the most problem in their life.Keyword(s):