نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفیت زندگی در بانوان مبتلا به سرطان پستان و تغییرات آن در یک دوره زمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: بهداشت عمومی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در مرکز بیماری های پستان استفاده شده و مقاله ای از آن تهیه و در کنفرانس اروپایی کانسراستراتژی  انگلیس (مارس 2001) ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مطالعه ای توصیفی به منظور بررسی کیفیت زندگی بانوان مبتلا به سرطان پستان و تغییرات آن در یک دوره زمانی کوتاه طراحی شد.
در مدت یکسال تقویمی (سال 1378) تمامی بانوان که با شکایت بیماری پستان به مجتمع بیماستانی امام خمینی، مراجعه می کردند به مطالعه وارد شدند. ابزار بکاربرده شده در مطالعه نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد، متعلق به سازمان اروپایی تحقیق و درمان
(European Organization for Research & Treatment in Cancer Quality of life Questionnair C30-EORTC QLQ-C30) و پرسشنامه تکمیلی ویژه سرطان پستان (EORTC QLQ-BR23) بود که در زمان پیش از تشخیص قطعی بیماری توسط یک پرسشگر آموزش دیده در مصاحبه حضوری تکمیل می شدند. سپس این بیماران در مدت سه ماه پس از تشخیص مجددا مورد مصاحبه قرار گرفته و همان پرسشنامه ها برای بیماران تکمیل می شدند.
پس از تشخیص بافت شناسی و انجام مشاوره های لازم، بانوان مبتلا به سرطان پستان بعنوان مورد و بانوان دارای بیماری خوش خیم پستان بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند. به این ترتیب در پایان یکسال اطلاعات مربوط به 168 بیمار مبتلا به سرطان پستان جمع آوری شد.
تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری
SPSS انجام شد. بر طبق نتایج بدست آمده کیفیت زندگی پیش از تشخیص بافت شناسی توده پستان در مبتلا به سرطان پستان نسبت به کیفیت زندگی این بانوان در مدت سه ماه بعد از تشخیص و درمان بیماری نامناسب بوده و افت شدیدی را نشان می دهد.
بطور کلی نتایج مطالعه حاصل بیانگر آن است که وضعیت کیفیت زندگی بانوان مبتلا به سرطان پستان باید بعنوان جزیی از مراقبتهای بالینی این بیماران در نظر گرفته شده و در جهت بهبود کیفیت زندگی در این بانوان ملاحظات بالینی و مداخلات روانشناختی بعنوان بخشی از روند تشخیص و درمان سرطان پستان اعمال شود.

 
 
Title:

Quality of life in Breast Cancer patients before and after diagnosisAbstract:

Objective: To measure quality of life in breast cancer patients.
Method: Using the EORTC quality of life questionnaire (QLQ-C30) and it’s complementary Breast Cancer instrument (QLQ-BR23). Data were collected during one complete calendar year with the intention of interviewing all new breast cancer patients attending the breast clinic of a large and medical center in Tehran, Iran. Any patient with a suspected diagnosis of breast cancer was identified by the specialist consultants and was interviewed before the diagnosis was made. Follow-up assessment was carried out three months after completion of the patient’s initial treatment. All patients who were diagnosed as having conditions other than breast cancer treated as control and included in the analysis. The comparison was made between cases and control both at pre-diagnosis and at there months follow-up assessments.
Results: In total 316 suspected patients were interviewed. Of these, 168 patients diagnosed as having breast cancer. Comparing quality of life in breast cancer cases before and after diagnosis there were significant deterioration in quality of life in breast cancer patients.
Conclusions: The findings of this study suggest that the issue of deterioration in quality of life in breast cancer patients is not a subjective impression of patients but rather a clinical reality. To improve quality of life in breast cancer patients underlying factors that contribute substantially to such quality should be recognized and assessed.Keyword(s):